يوسفزی

د شمېر کِتاب

د تورات شريف څلورم کِتاب

واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د بنى اِسرائيلو اوله مردم‌شمارى

 • هرې قبيلې ته د خېمو ځايونه په نښه کول

 • د حضرت هارون زامن

  د ليويانو ذمه وارى

  د ليويانو مردم‌شمارى

  د ليويانو د مشرانو زامنو په ځائ مقرر کېدل

 • د قُهات د قبيلې د ليويانو ذمه وارۍ

  د جيرسونيانو د قبيلې ذمه وارۍ

  د مراريانو قبيلې ذمه وارۍ

  د ليويانو مردم‌شمارى

 • ناپاکه خلق

  د جرم په وجه جرمانه کېدل

  يو شکمن خاوند

 • د نذير په حيثيت وقف کېدو دپاره اصُول

  د خلقو دپاره د اِمامانو برکت

 • د مشرانو نذرانې راوړل

 • د ډيوو کېښودل

  د ليويانو خِدمت او وقف کېدل

 • د فسحې اختر په حقله اصُول

  د وريځې ستن او د اور ستن

   

 • د سپينو زرو بيګل

  د بنى اِسرائيلو د سينا بيابان نه سفر شروع کول

  د خلقو سفر شروع کول

 • د بنى اِسرائيلو په بيابان کښې شکايت کول

  د حضرت موسىٰ اويا مشران خوښول

  مړَزان

 • د حضرت موسىٰ خِلاف د حضرت هارون او بى‌بى مريم بغاوت

 • جاسوسان

 • د خلقو شکايتونه کول

  د حضرت موسىٰ د خلقو دپاره دُعا کول

  د شکايتونو په وجه د مالِک خُدائ خلقو له سزا ورکول

  د مُلک د نيولو وړومبے کوشش

 • د قربانۍ په حقله قانون

  د سبت ورځې د نۀ منلو دپاره سزا

  په جامو د ځوړندو مزو په حقله قانون

 • د قورح، داتن او ابيرام بغاوت

  د سرکشۍ دپاره کفاره

  د حضرت هارون خلق بچ کول

 • د حضرت هارون امسا

 • د اِمامانو او ليويانو ذمه وارۍ

  د اِمامانو برخه

  د ليويانو برخه

  د ليويانو لسمه حِصه

 • د سرې غوا ايرې

  د مړى سره لګېدل

 • د بنى اِسرائيلو يو ځل بيا غورېدل

  د ادوم بادشاه بنى اِسرائيل تېرېدو ته نۀ پرېښودل

  د حضرت هارون مرګ

 • د بنى اِسرائيلو کنعانيانو له شکست ورکول

  د پيتلو مار

  د بنى اِسرائيلو موآب ته سفر

  په سيحون بادشاه او عوج بادشاه باندې فتح موندل

 • د موآب بادشاه د بلعام راغوښتل

  په بلعام او د هغۀ په خرې باندې د يوې فرښتې پېښېدل

  د بلق بادشاه د بلعام سره مِلاوېدل

  د بلعام وړومبے پېغام

 • د بلعام دوېم پېغام

  د بلعام درېم پېغام

 • د بلعام آخرى پېغام

 • بنى اِسرائيل په فعور کښې

 • دوېمه مردم‌شمارى

 • د صِلافحاد لوڼه

  د حضرت يشوَع د بنى اِسرائيلو د مشر په توګه مقرر کېدل

 • مقررې شوې نذرانې

  د سبت د ورځې نذرانه

  د مياشتې د وړومبۍ ورځې نذرانه

  د پتيرې روټۍ د اختر نذرانې

  د لَو کولو اختر نذرانه

 • د نوى کال د اختر نذرانې

  د کفارې د ورځې نذرانې

  د جونګړو د اختر نذرانې

 • د منښتې منلو په حقله اصُول

 • د ميديانيانو خِلاف جنګ

  د لښکر راواپس کېدل

  د مالِ غنيمت تقسيمېدل

 • د اُردن نمرخاتۀ طرف ته قبيلې

 • د بنى اِسرائيلو د مِصر نه موآب ته سفر

  د کنعان د فتح کولو دپاره د مالِک خُدائ حُکم

 • د کنعان سرحدونه

  د زمکې تقسيمولو دپاره د مشرانو ذمه وارۍ

   

 • د ليويانو دپاره ښارونه

  د پناه ښارونه

 • د وادۀ شوو ښځو ميراث